Dịch vụ

Tư vấn quản lý dự án

Mục tiêu của dịch vụ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN là các công việc được hoàn thành theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, và không thay đổi phạm vi của dự án.

Các nội dung chủ yếu của TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN bao gồm:

  • Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý môi trường xây dựng và an toàn lao động
  • Quản lý rủi ro
  • Quản lý các nội dung khác